Számít a véleményed, legyél tagja a Pulzus-közösségnek!

Hiszünk abban, hogy a véleménynyílvánítás nem csak elidegeníthetetlen jog, de lehetőség is. Lehetőséged a bennünket körülvevő világ alakítására és megismerésére. Mert szavazni nem csak négyévente, de akár naponta is lehet, a szavazás pedig nem kényszer, hanem szórakozás és tanulás is egyben.

Minél többen vagyunk, akik rendszeresen hangot adunk a véleményünknek, annál több a lehetőségünk a beleszólásra az életünket befolyásoló döntésekbe.

A Pulzus-közösség véleményét Magyarország legfelkészültebb kutatási szakemberei elemzik, hogy fejlesszék a közösségi döntéshozatal technológiáit és módszertanát.

Személyes adataidra nagyon vigyázunk:

Adatkezelési Téjékoztató

Csatlakozz a Pulzus-közösséghez, mi sokat adunk a véleményedre.

pulzus@pulzus.eu

 

Általános Szerződési Feltételek

Az alkalmazás használatával elfogadod a következő szerződési feltételeket:

A Pulzus tulajdonosa a MTM Kft.

Az alkalmazás helyadatot (GPS koordinátát) rögzít abban az esetben, ha ezt felhasználó nem korlátozza telefonján.

Az mobilalkalmazás használatakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a Felhasználót személyesen.

A Pulzus mobilalkalmazást használók egyes adatai az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.

A mobilalkalmazás szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérem, írja meg nekünk a „Visszajelzés” menüpontban.

A Pulzus mobilalkalmazás kezelői nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy a közösség tagjai által beküldött kérdéseket minden esetben felhasználja.

A Pulzus fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. Mindig a mobilalkalmazásban feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes.

Kellemes időtöltést kívánunk!

ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó adatai
Cégnév: Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-669916
Adószám
: 12358764-2-43
Telefonszám: 36-1-467-5517
E-mail cím: info@mtm.callcenter.hu
adatvédelmi tisztviselő: dr Simó Veronika


Bevezetés

Cégünk AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi rendeletre, a továbbiakban Rendelet, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeinek betartása jegyében felülvizsgálta korábbi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit.

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft, rövid nevén az MTM Kft fő tevékenysége ügyfeleink megbízása alapján meghatározott célból marketing, közvélemény kutatás, call-center feladatok elvégzése. Cégünk a szerződéseink alapján egyaránt adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat is végezhet.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a cégünknél kezelt személyes és különleges adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi és működési követelmények betartását, segítse ügyfeleink, megbízóink, szerződéses partnereink egyéb kapcsolataink tájékozódását.

 
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelési alapelvek

Személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie.
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy biztosítsuk az adatok pontosságát, 
teljességét.

Cégünk gondoskodik arról, hogy munkaviszonyban lévő és szerződött munkatársai az adatvédelmi szabályokat megismerjék és betartsák.

A személyes adatok kezelését a maximális technikai biztonságra törekedve végezzük.
 
A velünk kapcsolatba került érintettek tájékoztatására közzé teszünk néhány adatkezelési definíciót:
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,
különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, továbbá a genetikai adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (Pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS minta, írisz kép) rögzítése
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel,
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,
adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára
az adatkezelés korlátozása: a tárolt adatok zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján,
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé már nem lehetséges,
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
adathordozás: az adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik adatkezelőhöz
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelyszemélyes adattól elkülonítve tárolt – további információk felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni,
profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett szeméyles jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul,
címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz,
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet előírásának megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
 

Az adatkezelés jogalapjai:

Személyes adatot az adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet.

A személyes adatok kezelésének lehetséges
jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, azaz “az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” (Rendelet);
Szerződés teljesítése, ilyen pl a megbízás, a munkaszerződés
– Az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés
– az adatkezelés az érintett vagy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
– Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Az MTM Kft tevékenységének döntő részében szerződés teljesítése jogalapon adatfeldolgozóként kezel személyes adatokat.
Az adatkezelés részletes szabályait az egyes szerződések tartalmazzák.

 

Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
(előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (
a törléshez való jog),
f) kérelmére az adatkezelő kiadja a kezelt adatokat, hogy azokat továbbíthassa más adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog).
g) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
h) a bíróság eljárását kezdeményezhesse
(bírósági jogorvoslathoz való jog).

Hova forduljon az érintett?


Az érintett a kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

E-mail: info@mtm.callcenter.hu
Levelezési cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.
Telefonszám: 36-1-467-5517

 
Adatvédelmi tisztviselő

Az MTM Kft. a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki.

Az adatvédelmi tisztviselő neve:
dr Simó Veronika
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adattiszt@gmail.com

 
Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

1. Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz

Az érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság- nál eljárást indíthat.

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
1363 Budapest, Pf. 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://www.naih.hu


2. Adatvédelmi hatósági eljárás

A hatóság eljárása kizárólag hivatalból indítható.
A hatósági határozat tartalmát a jogsértés jellege, súlya, körülményei, kihatása határozza meg.

3. Az érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól

Az érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.

Az MTM Kft jogszabályi kötelezettségének eleget téve nyilvánosságra hozza
az adatfeldolgozóit.

 
CÉGSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÁS

Cégünk fő tevékenysége:

Az MTM Kft fő tevékenysége adatfeldolgozás ügyfeleink részére.

Cégünk a Rendelet és az Info tv előírásait betartva szerződéses partnereivel kizárólag olyan szerződési kapcsolatot létesít, amelyben a felek garantálják az új hatályos jogszabályoknak való megfelelést. Üzleti partnerünk megismerheti jelen Tájékoztatónkat és rendelkezésére bocsátunk minden szükséges információt, ami a jogszerű adatkezelésre, adatfeldolgozásra és a szerződéssel összefüggő kötelezettségek biztonságos teljesítésére vonatkoznak.

A mindenkori megbízási szerződésekben pontosan rögzíteni kell az adatkezelő és az adatfeldolgozó jogait, kötelezettségeit és felelősségét.

Ügyfeleinknek, mint adatkezelőknek, kötelességük az MTM Kft.-t, mint adatfeldolgozót a dokumentumaiban feltüntetni.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése
címzettje: a megbízó
személyes adatok köre: a szerződés szerinti kör

Az MTM Kft, mint adatkezelő:

Megbízási szerződés tartalmától függően a megbízáshoz szükséges lehet saját vagy nyilvános adatbázis felhasználása, pl politikai kampányoknál, piackutatásnál, stb. A szerződések pontosan rögzítik, mire és milyen időtartamra terjed ki a megbízott adatkezelői felelőssége.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
címzettje: a megbízó
személyes adatok köre: a szerződés szerinti kör

Pulzus

Az MTM Kft üzemelteti a Pulzus közösségi portált.

A Pulzus-közösséghez okostelefonon, az applikáció letöltésével vagy a Facebookon lehet csatlakozni, a Pulzus kutató oldalán.

A
www.pulzus.eu honlapon az érintett feliratkozik a neve és e-mail címe megadásával, jelszót generál magának, amelynek jóváhagyásáról azonnal értesíti az adatkezelő a megadott e-mail címen.

Az adatkezelő e-mail címe: hello@pulzus.eu

Az adatkezelés célja: közvélemény kutatás, közvetlen kapcsolattartás az érdeklődővel, minél pontosabb, testreszabottabb információk és eredmények közlése, Pulzus Pontgyűjtés és a pontok követhető felhasználása

Az adatkezelés címzettje: a Szervező Pulzus Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft (MTM Kft)

A kezelt adatok köre: születési év, nem, legmagasabb iskolai végzettség, az állandó lakhely irányítószáma és a település típusa, telefonszám, e-mail cím

A regisztráció végén a Felhasználó elolvassa és egy kis pipát klikkelve érdemben nyilatkozik a következőről:
Jelen regisztrációval kijelentem, hogy megismertem a www.pulzus.hu weboldalon a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját és Pulzus Pontgyűjtési Szabályzatot és hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataimat kezelje.

Az adatkezelés ideje: visszavonásig

Minden válaszadás egyben szavazás a megadott témakörökben feltett kérdésekben. A szavazás név nélkül történik.

A kérdőívek kitöltésével lehetőség nyílik pontgyűjtésre, aminek értékét a Felhasználó jótékony célra adományozhatja vagy kuponokra váltva hasznosíthatja.

Az MTM Kft a Pulzus Pontgyűjtési Szabályzatban (
www.pulzus.eu) rögzítette a pontgyűjtés és pontbeváltás szabályait, benne az ezzel járó speciális adatkezelési szabályokat.

Egyéb adatkezelés

1. Munkaszerződést, egyéb, a cég tevékenységét biztosító szerződéseket és iratokat az új jogszabályok szerint fokozott gondossággal készítjük el és zárt irattárban őrizzük. Ennek részletes szabályait a Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunk rögzíti.
2.
Regisztráció a weboldalon: a www.telefonmedia.hu oldalon regisztrálhat és ajánlatot kérhet. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím
3. Cégünknél önálló adatkezelési jogcím a
jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, mely jogos érdek a működésünk biztonsága, a ránk bízott vagyon, így a személyes adatokat tartalmazó, hordozó eszközök biztonságos tárolása.
4.
Jogi kötelezettség teljesítéséhez a jogszabályok által előírt mértékben és ideig őrizzük üzleti partnereink, szerződési kötelezettségeinkhez kapcsolódó adatkezelésünk illetve munkavállalóink adatait.

 
Adatbiztonság

Az MTM Kft. köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról mind technikailag, mind fizikailag.

A cég működéséhez kapcsolódó eljárási, adatbiztonsági szabályokat Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban rögzítjük

A társaság székhelye portaszolgálattal biztosított irodaházban található.

A társaság gondoskodik arról, hogy a szerverek üzemeltetésére kialakított helyiség ajtaja biztonsági zárral legyen felszerelve.
A szerver szoba bejárata csak a társaság székhelyét biztosító épületbe történő belépés után közelíthető meg.

Egyéb rendelkezések

Az MTM Kft létrehozta Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát.

Jelen Tájékoztató a
www.telefonmedia.hu weboldalunkon és a a Pulzus saját honlapján, www.pulzus.eu érhető el.

Az MTM Kft az adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumait folyamatosan frissíti. A Szabályzat és a jelen Tájékoztató a dokumentumokat létrehozó ügyvéd szellemi tulajdona.

utolsó frissítés: 2021.01.15.

Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság