PULZUS PONTGYŰJTÉSI SZABÁLYZAT

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft a tulajdonosa a pulzus.eu weboldalnak. A Pulzus egy új, innovatív kutatási eszköz, letölthető applikáció, amely arra invitálja az érdeklődőket, hogy regisztráljanak a Pulzus-közösségbe, vegyenek részt a korszerű, izgalmas, naprakész véleménykutatásokban, ismerjék meg a mindennapi életünket jelentő fontos témákat és alkossanak véleményt ezekről.

Az applikáció használatával és az aktív részvétellel pontgyűjtésre van lehetőség, ennek szabályait tartalmazza ez a pulzus.eu honlapon közzétett dokumentum.

1. Fogalom meghatározások

Szervező: Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., cégjegyzékszám:01-09-669916, adószám: 12358764-2-43, a továbbiakban “Szervező”)

Felhasználó: Azon természetes személyek köre, amely elfogadja és betartja a jelen szabályzatban rögzített felhasználási feltételeket.

Pontgyűjtés: A Pulzus-közösség tagjaként az aktív részvétellel a Felhasználó pontokat kap.

Pontbeváltók köre: Minden olyan profit alapú partner (pl.: webshop), amelyik Pontbeváltóként jár el és az adott pontértékért kapott Kuponért terméket, szolgáltatást ad kedvező feltételekkel.

Jótékonysági Szervezet: az a non-profit szervezet, amelyik a Felhasználó adományát elfogadja

2. A Pontgyűjtés célja

A Pulzus-közösség regisztrált tagja a közvéleménykutatásban való aktív részvételéért Pontokat kap. A Pontokkal a Felhasználó a következőket teheti:

a.) nem foglalkozik a gyűjtéssel, felhasználással

b.) a pontok értékét jótékonysági célra használja fel

c.) a pontokat Kuponra váltja és a partnercégeknél érvényesíti

  1. A Pontgyűjtés eljárási rendje

3.1. A Pontgyűjtés lebonyolítása a Szervező tulajdonában álló Pulzus applikáción (https://www.pulzus.eu) (a továbbiakban: „Alkalmazás”) keresztül történik.

3.2. Az Alkalmazás letöltésével, a regisztrációval és a véleménykutatásban feltett kérdések megválaszolásával a Felhasználó automatikusan belép a Pontgyűjtők közé és a tevékenysége, aktivitása alapján az Alkalmazás nyilvántartja a gyűjtött pontokat.

3.3. A Pontgyűjtés folyamatos, a napi szinten meghirdetett témákhoz kapcsolódó aktivitásoknál szerezhető pontok számát a Szervező határozza meg.

3.4. A jelen Szabályzat hatályba lépését megelőzően szerzett pontok jóváírásának rendjét a Szervező határozza meg.

4. A részvételre való alkalmasság és feltételek:

4.1 Az Applikáció letöltése nem korlátozható hovatartozás vagy életkor szerint, de Pontgyűjtést Felhasználó személy, a továbbiakban: a „Felhasználó” kizárólag Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy lehet.

4.2. A Pontgyűjtésben való részvételhez a Felhasználó letölti a hivatalos Pulzus alkalmazást, elvégzi a regisztrációs folyamatot úgy, hogy megadja a szükséges adatokat.

A kért adatok:

e-mail cím, születési év, nem, legmagasabb iskolai végzettség, az állandó lakóhely településtípusa, irányítószám, telefonszám

A regisztráció végén a Felhasználó elolvassa és egy kis pipát klikkelve érdemben nyilatkozik a következőről:

Jelen regisztrációval kijelentem, hogy megismertem a pulzus.eu weboldalon a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját és Pulzus Pontgyűjtési Szabályzatot és hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataimat kezelje.

4.3. A Szervező bármikor ellenőrizheti, hogy a Felhasználó megfelel-e a Pontgyűjtéshez szükséges feltételeknek. A Szervező a feltételek nem teljesítése esetén jogosult az adott Felhasználót a Pontgyűjtésből kizárni.

4.4 A Pontgyűjtésből – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhet minden olyan Felhasználó, aki a Pontgyűjtés szellemével ellentétes magatartást tanúsít, ilyen különösen, ha hamis vagy nem valós adatokkal regisztrál, vagy nem csak a saját nevében regisztrál, mások adataival visszaél Pontgyűjtés céljából.

4.5. A tisztességtelen magatartást tanúsító Felhasználó vagy Pontgyűjtő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Pontbeváltással összefüggésben a Szervezőnek vagy harmadik személynek okozott.

5. A Pontgyűjtés menete, Pontbeváltás

5.1. A Felhasználó az Alkalmazás használata során, így például – jellemzően, de nem kizárólag – a kérdésekre adott válaszainak darabszámával pontokat (továbbiakban: Pont vagy Pontok) szerez. A Pontokat az Alkalmazás automatikusan a Felhasználóhoz rendeli.

5.2. A Felhasználó bármikor megnézheti az erre létrehozott felületen, hogy hány Ponttal rendelkezik.

5.3. A Szervező saját döntése, hogy az adott aktivitáshoz hány Pontot rendel. A Szervező dönti el, hogy egyes aktivitások ösztönzésére több Pontot adjon, mint a kérdések darabszáma. Ilyen aktivitások lehetnek például – de nem kizárólagosan – új Felhasználó meghívása az Alkalmazás használatára, a szokásosnál hosszabb kérdéssor megválaszolása, gyors válaszadás, stb. A Pontok eseti meghatározását a Szervező által fejlesztett algoritmus komplexen elemzi és határozza meg, ebből adódóan az elérhető Pontok nem minden esetben ismertethetőek előre, az ebből eredő esetleges hátrányért és kényelmetlenségért Szervező nem vállal felelősséget. Mindazonáltal a megszokottnál több Pontot jelentő aktivitások lehetőségére a Szervező annak meghatározását követően minden esetben felhívja a figyelmet az Alkalmazás által használt üzenetekben.

5.4. Az összegyűjtött Pontokat a Felhasználó az Alkalmazáson belül használhatja fel. A felhasználás kétféle lehet:

– felajánlás Jótékonysági Szervezetnek

– Kuponra váltás

 

5.5. Az Alkalmazás az erre létrehozott felületen mindig a Felhasználó által aktuálisan elérhető Pontok számát mutatja.

5.6. Amikor a Felhasználó úgy dönt, hogy a kiválasztott Pontjait az Alkalmazáson belül jótékony célokra váltja be, a következő szabályok érvényesek:

5.6.1. A Felhasználó az Alkalmazásban található listából kiválaszthatja a támogatni kívánt Jótékonysági Szervezetet.

5.6.2. A Szervező a Pontok értékét Adomány Forintra konvertálja és a Jótékonysági Szervezetnek utalja akár egyszeri alkalommal, akár havi rendszerességgel.

5.6.3. A szervező a pontok értékét Adomány Forintra konvertálja és a Jótékonysági Szervezet tulajdonába adja, egyszeri alkalommal vagy akár havi rendszerességgel.

5.6.4. Minden konverzió végleges és visszafordíthatatlan, azokat Pontokra visszaváltani nem lehetséges.

5.7. Amikor a Felhasználó úgy dönt, hogy a kiválasztott Pontjait Kuponra váltja, a következő szabályok érvényesek:

5.7.1. Kupon kiválasztása esetén a Kupon értékének megfelelő darabszámú Pont akkor kerül levonásra a Felhasználó egyenlegéről, amikor a Felhasználó a beváltását az Alkalmazásban elvégzi. Minden beváltás végleges és visszafordíthatatlan, azokat Pontokra visszaváltani nem lehetséges, kivéve abban az esetben, ha a kiválasztott Kupon bármi okból nem elérhető.

5.7.2. A Szervező a Kupont a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén a Felhasználó tulajdonába és virtuálisan birtokába adja a Pulzus Alkalmazáson vagy e-mailen keresztül. A Kupon nem váltható át készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre, értékkel bíró dologra át és nem ruházható át más személyre.

5.7.3. A Kupont a Felhasználó a Pontbeváltó helyeken tudja beváltani, ezek naprakész listáját az Alkalmazás és a Weboldal tartalmazza. A Felhasználó az erre a célra létrehozott felületen bármikor megnézheti, az összegyűjtött Pontokért kért Kupont mire tudja beváltani.

5.7.4. A Pontbeváltó csak megfelelő értékű Kupon beváltására köteles, ezért az általa kínált terméket adja vagy szolgáltatást teljesíti.

5.7.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás törlésével a Pontokhoz való hozzáférése, illetve azok beváltásának lehetősége megszűnik. Az Alkalmazás törlésével, a törlés időpontjában a Felhasználóhoz rendelt összes be nem váltott Pont véglegesen elvész, függetlenül attól, hogyan és mikor szerezte azt.

5.7.6. A Pontbeváltás után megmaradó Pontok továbbra is a Felhasználó egyenlegén maradnak.

5.7.7. A Szervező határozza meg a Pontoknak Adomány Forintra és/vagy Kuponra történő konvertálási arány számát, azt időközönként változtathatja, ez a lépés a jelen Pontgyűjtési szabályzat megváltoztatását eredményezi. A hatályos szabályzat szerint a Pontok értéke Adomány Forint és Kupon esetén 1:1-ben kerül konvertálásra.

6. A Pontbeváltással kapcsolatos további rendelkezések

6.1. A Pontbeváltás azt jelenti, hogy a Felhasználó a honlapon feltüntetett Pontbeváltóknál kiválaszthatja a kívánt terméket, szolgáltatást. A Pontbeváltáshoz a Felhasználónak érdemes előzetesen tájékozódni a Kuponok beváltását felajánló Pontbeváltó honlapján vagy egyéb elérhetőségein, hogy ő, mint tényleges Felhasználó megfelel-e a Pontbeváltó által meghatározott speciális feltételeknek, nincs-e akadálya az adott Pontbeváltónál a Kupon beváltásának, megfelel-e a Kupon értéke a Pontbeváltó ajánlatának.

6.2. A Szervező felhívja a 16. évnél fiatalabb Felhasználó figyelmét arra, hogy a Kupon átvételéhez szükség lehet a törvényes képviselője hozzájárulására, de a törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is köthet olyan szerződést, amellyel kizárólag előnyt szerez.

6.3. A Pontok Kuponra váltása kizárólag a regisztrációnál pontosan megadott személyes adatok alapján lehetséges, azok hiányosságai vagy hibái miatt minden felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó köteles az adatközlésnél, a Pontbeváltásnál, a Kuponok felhasználásánál szerződésszerűen és személyesen eljárni.

A Szervező nem felel a jelen szabályok megszegéséből eredő semminemű hátrányért.

7. Egyéb rendelkezések, tudnivalók

7.1. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a pontgyűjtési és az ehhez kapcsolódó Kupon beváltási szabályokat módosítsa vagy megszüntesse.

A Szervező törekszik arra, hogy amennyiben ez lehetséges, a Felhasználó által közölt elérhetőség egyikén a Szabályzat és különösen a Pontbeváltás körülményeiben várható változásról és annak pontos időpontjáról a Felhasználót előzetesen tájékoztassa.

A módosítást megelőzően a korábbi szabályok érvényesek, a megszüntetés időpontja előtti Pontbeváltást és a Kuponok beváltását a Szervező garantálja.

A Pontgyűjtéssel és a Pontbeváltással kapcsolatos általános információkat a Szervező a Pulzus.eu oldalon keresztük teszi közzé.

7.2. A Felhasználó a jelen Szabályzat megismerésével és elfogadásával felel a szabályok vétkes megszegése esetén esetlegesen okozott mindennemű kárért.

7.3. A Szervező nem felel a Pontbeváltók üzleti magatartásáért.

7.4. A Szervező a személyes adatok kezeléséről teljeskörű tájékoztatót a Szervező honlapján, a pulzus.eu weboldalon az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót, amely külön fejezetben tartalmazza a Pulzus-közösség tagjai személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályokat és jogorvoslati lehetőségeket.

7.5. Jelen Pontgyűjtési Szabályzat 2022.05.20-án lép életbe és visszavonásig érvényes. A Szabályzat területi hatálya Magyarország.

7.6. A Pulzus márkanév és a hozzá kapcsolódó vizuális elemek jogi védelem alatt állnak, az használatára kizárólag a Szervező jogosult. Jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári vagy büntetőjogi következményekkel jár.

Budapest, 2022.05.20.

Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft