Számít a véleményed, legyél tagja a Pulzus-közösségnek!

Hiszünk abban, hogy a véleménynyílvánítás nem csak elidegeníthetetlen jog, de lehetőség is. Lehetőséged a bennünket körülvevő világ alakítására és megismerésére. Mert szavazni nem csak négyévente, de akár naponta is lehet, a szavazás pedig nem kényszer, hanem szórakozás és tanulás is egyben.

Minél többen vagyunk, akik rendszeresen hangot adunk a véleményünknek, annál több a lehetőségünk a beleszólásra az életünket befolyásoló döntésekbe.

A Pulzus-közösség véleményét Magyarország legfelkészültebb kutatási szakemberei elemzik, hogy fejlesszék a közösségi döntéshozatal technológiáit és módszertanát.

Személyes adataidra nagyon vigyázunk:

Adatkezelési Téjékoztató

Csatlakozz a Pulzus-közösséghez, mi sokat adunk a véleményedre.

hello@pulzus.eu

Általános Szerződési Feltételek

Az alkalmazás felhasználói bármikor kérhetik adataik megtekintését, módosítását vagy törlését a hello@pulzus.eu e-mail címen.

Az alkalmazás használatával elfogadod a következő szerződési feltételeket:

A Pulzus tulajdonosa a MTM Kft.

Az alkalmazás helyadatot (GPS koordinátát) rögzít abban az esetben, ha ezt felhasználó nem korlátozza telefonján.

Az mobilalkalmazás használatakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a Felhasználót személyesen.

A Pulzus mobilalkalmazást használók egyes adatai az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.

A mobilalkalmazás szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérem, írja meg nekünk a „Visszajelzés” menüpontban.

A Pulzus mobilalkalmazás kezelői nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy a közösség tagjai által beküldött kérdéseket minden esetben felhasználja.

A Pulzus fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. Mindig a mobilalkalmazásban feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Adatkezelési tájékoztató

Az alkalmazás felhasználói bármikor kérhetik adataik megtekintését, módosítását vagy törlését a hello@pulzus.eu e-mail címen.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó adatai

Cégnév: Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-669916

Adószám: 12358764-2-43

Telefonszám: +36-1-393-5100 

E-mail cím: hello@pulzus.eu

adatvédelmi tisztviselő: dr Simó Veronika

Bevezetés

Cégünk AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; a GDPR, általános adatvédelmi rendelet, (a továbbiakban Rendelet), valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeinek betartása jegyében felülvizsgálta korábbi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit.

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft., rövid nevén az MTM Kft., fő tevékenysége ügyfeleink megbízása alapján, meghatározott célú marketing-, közvélemény-kutatás, call-center feladatok elvégzése.  Cégünk a szerződéseink alapján egyaránt adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat is végezhet.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a cégünknél kezelt személyes és különleges adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi és működési követelmények betartását, segítse ügyfeleink, megbízóink, szerződéses partnereink egyéb kapcsolataink tájékozódását.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelési alapelvek

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie.

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy biztosítsuk az adatok pontosságát, teljességét.

Cégünk gondoskodik arról, hogy munkaviszonyban lévő és szerződött munkatársai az adatvédelmi szabályokat megismerjék és betartsák.

A személyes adatok kezelését a maximális technikai biztonságra törekedve végezzük.

A velünk kapcsolatba került Érintettek tájékoztatására közzéteszünk néhány adatkezelési definíciót:

 • azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható, 
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, jelen esetben: Felhasználó
 • személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ,
 • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden 

adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, továbbá a genetikai adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (Pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
 • hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető,
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel, 
 • adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,
 • adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára, 
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt adatok zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján, 
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé már nem lehetséges,
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adathordozás: az Adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik Adatkezelőhöz, 
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amely- személyes adattól elkülönítve tárolt – további információk felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely Érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni, 
 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az Érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul, 
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz, 
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, 
 • felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet előírásának megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

Az adatkezelés jogalapjai: 

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet. 

A személyes adatok kezelésének lehetséges jogalapja: 

 • Az Érintett hozzájárulása, azaz “az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” (Rendelet)
 • Szerződés teljesítése, ilyen pl.  a megbízás, a munkaszerződés
 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés
 • Az adatkezelés az Érintett vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
 • Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Az MTM Kft. tevékenységének döntő részében szerződés teljesítése jogalapon, adatfeldolgozóként kezel személyes adatokat.

Az adatkezelés részletes szabályait az egyes szerződések tartalmazzák.

Az Érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő   a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje (a törléshez való jog),
 6. kérelmére az Adatkezelő kiadja a kezelt adatokat, hogy azokat továbbíthassa más Adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog).
 7. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 8. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Hova forduljon az Érintett?

Az Érintett az előző pontban említett jogaival kapcsolatos kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

E-mail: hello@pulzus.eu

Levelezési cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.

Telefonszám: 36-1-467-5517

Adatvédelmi tisztviselő

Az MTM Kft.  a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az Érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr Simó Veronika

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adattiszt@gmail.com 

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

 1. Az Érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz

Az Érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat.

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://www.naih.hu 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás

A Hatóság az Érintett kérelmére hatósági eljárást indíthat.

Ennek lezárásakor a hatósági határozat tartalmát a jogsértés jellege, súlya, körülményei, kihatása határozza meg. 

 1. Az Érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól

Az Érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.

Az MTM Kft. jogszabályi kötelezettségének eleget téve nyilvánosságra hozza az adatfeldolgozóit.

CÉGSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÁS

Cégünk fő tevékenysége: 

Az MTM Kft.  fő tevékenysége adatfeldolgozás ügyfeleink részére.

Cégünk a Rendelet és az Info tv előírásait betartva, szerződéses partnereivel kizárólag olyan szerződési kapcsolatot létesít, amelyben a felek garantálják az új hatályos jogszabályoknak való megfelelést. Üzleti partnerünk megismerheti jelen Tájékoztatónkat, és rendelkezésére bocsátunk minden szükséges információt, ami a jogszerű adatkezelésre, adatfeldolgozásra és a szerződéssel összefüggő kötelezettségek biztonságos teljesítésére vonatkoznak.

A mindenkori megbízási szerződésekben pontosan rögzíteni kell az Adatkezelő és az adatfeldolgozó jogait, kötelezettségeit és felelősségét.

Ügyfeleinknek, mint adatkezelőknek, kötelességük az MTM Kft.-t, mint adatfeldolgozót, a dokumentumaiban feltüntetni.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése

Címzettje: a megbízó

Személyes adatok köre: a szerződés szerinti kör

Pulzus Alkalmazás:

Az Érintett (jelen esetben Felhasználó) a Pulzus-közösséghez a következőképpen csatlakozhat: letöltheti az ingyenesen elérhető Pulzus alkalmazást okostelefonjára, majd e-mail címes regisztrációval vagy Facebook Connect alkalmazás segítségével saját fiókot hozhat létre.

A közösséghez való csatlakozás után az Érintett a neve és e-mail címe megadásával jelszót generál magának, amelynek jóváhagyásáról az Adatkezelő azonnal értesíti a megadott e-mail címen.

Az applikáció letöltését követően, a telepítéssel egyidejűleg történő regisztráció során a Felhasználó, személyes adatokat ad meg, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel. 

A Felhasználó e-mailben kapja meg a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jelen okiratba foglalt tájékoztatást, amit az Felhasználó a regisztrációt megelőzően tud megismerni, illetve elfogadni. Az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására, viszont ezek hiányában az Adatkezelő az applikáció használatához és a regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatását nyújtani nem tudja.

Az adatkezelés célja: közvélemény-kutatás, közvetlen kapcsolattartás az érdeklődővel, minél pontosabb, testreszabottabb információk és eredmények közlése, Pulzuspontgyűjtés és a pontok követhető felhasználása.

A kezelt adatok köre: születési év, nem, legmagasabb iskolai végzettség, az állandó lakhely irányítószáma és a település típusa, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: visszavonásig. Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói kérvényeket a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. (MTM Kft.) a hello@pulzus.eu e-mail címen fogadja.

Egyéb megjegyzések:

A Pulzus alkalmazáson keresztül az Adatkezelő piac- és közvéleménykutatási céllal kérdéseket tesz fel, amelyekre a Felhasználó önkéntesen válaszolhat. Az így összegyűjtött válaszokat az Adatkezelő összevont adathalmazban (aggregált formában) elemzi. Az Adatkezelő, kutatási céllal, az adatok alapján tendenciákat állapíthat meg, de ebben a folyamatban az egyes Felhasználók válaszaik és megadott adataik alapján semmilyen módon nem azonosíthatóak. A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelő által kezelt adatainak megtekintését, módosítását vagy törlését a hello@pulzus.eu e-mail címen.

A kérdőívek kitöltésével lehetőség nyílik Pulzuspontok gyűjtésére, amelyeket a Felhasználó kuponokra vagy tárgyakra váltva hasznosíthat.

A pontgyűjtéssel és a szimbolikus anyagi előnyök elérésével az Adatkezelő játékos formában (gamification) motiválja Felhasználóit a kérdőívek kitöltésére. Az MTM Kft. a Pulzus Pontgyűjtési Szabályzatban rögzítette a pontgyűjtés és pontbeváltás szabályait, valamint az ezzel járó speciális adatkezelési szabályokat.

Pulzus Közösségi Portál:

Az Adatkezelő üzemelteti a Pulzus Közösségi Portált.

Az Adatkezelő a portálon történő hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás során az Érintett személyes adatokat ad meg, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel. Az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására, viszont ezek hiányában az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatását nyújtani nem tudja. 

Az adatkezelés célja: Hírlevelek küldése az adatlkezelő termékeinre/szolgáltatásaira vonatkozóan.

A kezelt adatok köre: e-mail-cím

Adatkezelés időtartama: visszavonásig. A hozzájárulást a hello@pulzus.eu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

Egyéb adatkezelés:

 1. Munkaszerződést, egyéb, a cég tevékenységét biztosító szerződéseket és iratokat az új jogszabályok szerint fokozott gondossággal készítjük el és zárt irattárban őrizzük.  Ennek részletes szabályait a Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunk rögzíti.
 2. Ajánlatkérés az MTM Kft. önálló weboldalán: az Érintett a www.telefonmedia.hu oldalon regisztrálhat és ajánlatot kérhet. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím.
 3. Ajánlatkérés üzleti ügyfeleknek: az Érintett a business.pulzus.eu/kapcsolat oldalon ajánlatot kérhet. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. Az ajánlatkérés feltétele, hogy az Érintett a jelen tájékoztatóba foglaltakat elfogadja.
 4. Cégünknél önálló adatkezelési jogcím a jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, mely jogos érdek a működésünk biztonsága, a ránk bízott vagyon, így a személyes adatokat tartalmazó, hordozó eszközök biztonságos tárolása.
 5. Jogi kötelezettség teljesítéséhez a jogszabályok által előírt mértékben és ideig őrizzük üzleti partnereink, szerződési kötelezettségeinkhez kapcsolódó adatkezelésünk illetve munkavállalóink adatait.

Adatbiztonság:

Az MTM Kft. köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról mind technikailag, mind fizikailag.

A cég működéséhez kapcsolódó eljárási, adatbiztonsági szabályokat Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban rögzítjük.

A társaság székhelye portaszolgálattal biztosított irodaházban található.

A társaság gondoskodik arról, hogy a szerverek üzemeltetésére kialakított helyiség ajtaja biztonsági zárral legyen felszerelve.

A szerver szoba bejárata csak a társaság székhelyét biztosító épületbe történő belépés után közelíthető meg.

Egyéb rendelkezések:

Az MTM Kft. létrehozta Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát.

Jelen Tájékoztató az MTM Kft. weboldalán, a www.telefonmedia.hu-n, és Pulzus Közösségi Portálon, a www.pulzus.eu-n érhető el.

Az MTM Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumait folyamatosan frissíti. A Szabályzat és a jelen Tájékoztató a dokumentumokat létrehozó ügyvéd szellemi tulajdona.

utolsó frissítés: 2022. március 

Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság