ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei

A szolgáltató teljes neve: a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató rövid neve: MTM Kft
A szolgáltató székhelye: 1096 Budapest, Thaly K. u. 39.
A szolgáltató levelezési címe: 1096 Budapest, Thaly K. u. 39.
A szolgáltató forint alapú számlaszáma: bankszámlaszám: 10918001-00000068-66710006
Cégjegyzékszám: 01-09-669916
Adószám: 12358764-2-43
A szolgáltató irodájának címe: 1096 Budapest, Thaly K. u. 39.
Telefonszám: +36 1 393 5100
E-mail cím: hello@pulzus.eu

2. Szolgáltatás tárgya, megrendelés menete

Az MTM Kft. üzemelteti a Pulzus Kutató Applikációt, melyen keresztül piackutatást, felméréseket végez. A felmérések eredményéről készült tanulmányokat lehet megvásárolni elektronikus formában a pulzus.eu (továbbiakban Honlap) webshopján keresztül, továbbá ily módon fizethet elő kutatási csomagjainkra (továbbiakban Szolgáltatás).

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően jön létre. Felek között a szolgáltatás igénybevételével magyar nyelven létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján – írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi. A szerződés, amely az Ügyfél által küldött megrendelés valamint az azt visszaigazoló e-mail és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető vagy a pulzus.eu oldalon elérhető.

A Honlap szolgáltatásait valamennyi Ügyfél jogosult igénybe venni, amennyiben megismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben, illetve az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

3. Szolgáltatások:

Az egyes Szolgáltatások ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon, forintban van feltüntetve (bruttó ár).

A Szolgáltatás megvételét és letöltését, kézhezvételét követően az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag a saját szervezete által végzett adatkezelés során használhatja fel (megtekintés, használat, szerkesztés, módosítás, másolás). A Szolgáltatás minden ettől eltérő használata szerzői jogokat sért; a dokumentumok honlapon lévő eredeti formájában történő eladása, viszonteladása, levédése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos.

A Honlapról megrendelhető Szolgáltatás árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron hozzáférhetővé tenni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő elérhetővé tételt, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4. Megrendelés

A pulzus.eu oldalon található „Webshop” menüpontjai alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a megrendelésre. Az adatlapon az Ügyfélnek meg kell adnia – egyéni vállalkozó esetén nevét – cégnevét és céges e-mail címét, magánszemély esetén nevet, e-mail címet. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatvédelmi és A datkezelési Tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt kapcsolattartás céljából történő adatkezelésekhez hozzájárul.
A megrendelés feladására a „Megrendelem” feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet a Honlapon meghatározottak szerint.

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt nem tölt ki, a megrendelés nem adható le.

Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá hozzájárul a kapcsolattartáshoz, a személyes adatai kezeléséhez.

Az adatlapon megadott személyes adatok kezelésénél a Szolgáltató betartja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint az Info törvény és a GDPR rendelkezéseit.

Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://www.pulzus.eu/pulzus-kutato-adatkezelesi-tajekoztato/#adatkezeles

5. Megrendelés visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 1 munkanapon belül visszajelzi az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termék megnevezését és a Termék díját. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

6. Fizetéssel kapcsolatos információk

Az Ügyfél megrendelését – a visszaigazoló e-mailben foglalt tájékoztatás alapján – banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

Utalásos fizetési mód esetén Szolgáltató a megrendelés feldolgozását és a fizetés teljesítését követően, e-mailben elektronikus számlát küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal – e-mail formájában – van lehetőség.

A Szolgáltató a Terméket az Ügyfél által megfizetett összegnek az ÁSZF 1. részében szereplő bankszámlán történő jóváírását követően – az elektronikus számlával együtt – küldi meg az Ügyfél részére.

A termék utáni díjfizetés módja lehet:

  • előre utalás
  • PayPal
  • Revolut
  • SimplePay

7. Felelősségi kérdések

A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Ekertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a megrendeléskor megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a megrendelést leadó személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget Ügyfelei – Honlap által vagy útján – megvalósított jogsértéseiért.

Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. Szerzői jogok

A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

9. Egyéb rendelkezések

A megrendelés ténye feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az Ekertv. rendelkezései az irányadók.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálathoz az hello@pulzus.eu

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül az hello@pulzus.eu címen.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Hatályos 2021. március 1-től visszavonásig és, vagy módosításig. Rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően keletkezett szerződésekre kell alkalmazni. (Korábbi szerződésekre csak a hatálybalépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.)