PULZUS JÁTÉK – Adatkezelési tájékoztató

a „Játssz a Pulzus-nal a 10 db 5000 Ft-os, a 10 db 25000 Ft-os bónusz brigád kupon, az 1 db iPhone X, az 1 db 2 személyes egzotikus utazás nyeremények egyikéért!” játékban megadott személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelő, a MTM Kft. figyelemmel a 2018. május 25.-i hatállyal érvénybe lépő, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi rendeletre, a továbbiakban Rendelet, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeink betartása jegyében felülvizsgálta eddigi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit és a játék befejezéséig annak figyelembe vételével jár el az adatkezelés során.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a jövőben a jelen játékhoz megadott személyes adatokat nem kezelheti, kivéve ha arra az érintetttől külön engedélyt kért.

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

I. A kezelt személyes adatok köre

 • A „Játssz a Pulzus-nal a 10 db 5000 Ft-os, a 10 db 25000 Ft-os bónusz brigád kupon, az 1 db iPhone X, az 1 db 2 személyes egzotikus utazás nyeremények egyikéért!” promóciós játékra (továbbiakban: Játék) regisztráló játékos (továbbiakban: Játékos) az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a MTM Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39., továbbiakban: MTM vagy adatkezelő) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):- kötelezően megadandó adat: e-mail cím, nyertes esetén: név, telefonszám, postai cím;

A Játékos a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a regisztrálással adja hozzájárulását.

II. Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás

 • A MTM a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag a kapcsolódó Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyertesek értesítése, a nyeremények átadása céljából kezeli. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.
 • Amennyiben az ügyfél a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, MTM a regisztráció során megadott adatait marketing tevékenységéhez, kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása), piackutatás és tájékoztatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton kezeli és használja fel. A MTM a személyes adatokat fenti marketing célból visszavonásig, illetve az adattulajdonos kérésére történő törlésig kezeli.
 • A közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresések kapcsán a SzondaPhone Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.) lát el adatfeldolgozási tevékenységet, melynek keretében a MTM marketing tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára készült anyagait perszonalizálja és ügyfeleinkhez telefonon, vagy egyéb hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton eljuttatja. A marketing célú megkeresést követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat az adatfeldolgozók haladéktalanul törlik, illetve megsemmisítik. A marketing célú adatkezelésben résztvevő, mindenkori aktuális adatfeldolgozó cégek listája megtalálható a callcenter.hu oldalon. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
 • Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

III. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 • A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett adattulajdonos hozzájárulásának beszerzése.

IV. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 • Az adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.
 • A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Játékost.
 • A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.
  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Az adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: a MTM Kft. 1096 Budapest Thaly Kálmán u. 39. postai és az pulzus@pulzus.eu elektronikus címeken.
 • Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

V. Adatbiztonság

 • Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 • Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
 • Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

 • Az adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk, illetve forduljon a MTM adatvédelmi
  felelőséhez a MTM Kft. 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39. postai vagy az pulzus@pulzus.eu elektronikus címre.
 • Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett adattulajdonos az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni, vagy – választása szerint – a
  Szolgáltató székhelye szerinti törvényszékhez vagy a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
 • Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
 • Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései az irányadóak.
 • Adataival kapcsolatos jogait az Info törvény 13-17., valamint 30. pontjai tartalmazzák részletesen.
 • Az Info tv. 6. § (5) bekezdése értelmében az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás esetleges visszavonását követően is kezelheti.

Budapest, 2018. március 12. MTM Kft.