PULZUS APP NOVEMBERI NYEREMÉNYJÁTÉK – JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., cégjegyzékszám:01-09-669916, adószám: 12358764-2-43, a továbbiakban “Szervező”) “Novemberi NYEREMÉNYJÁTÉK” néven nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) hirdet.

Kérjük, olvassa el figyelmesen játék alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti azzal, hogy a Szabályzat elfogadását a résztvevők a regisztráció során külön nyilatkozattal erősítik meg.

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban résztvevő személyek, a továbbiakban: a „Résztvevő”. A Játékban csak Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket.

A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Résztvevő a Pulzus App alkalmazást telepítse, a regisztrációs folyamatot befejezze, illetve a szükséges adatokat megadja.

Az alkalmazás telepítésével/használatával elfogadja:

 1. Elfogadja jelen játékszabályzatot.
 2. Elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).
 3. Elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót.
 4. A Pulzus Applikáció regisztrációs folyamata során a valóságnak megfelelően megadja a következő adatait: születési éve, neme, legmagasabb iskolai végzettsége, állandó lakhelyének településtípusa.
 5. A Résztvevő az Alkalmazás használata során, így például – jellemzően, de nem kizárólag – a kérdésekre adott válaszaival 70 Pulzus pontot (továbbiakban: Pont vagy Pontok) szerez. A Pontokat az Alkalmazás automatikusan a Résztvevőhöz rendeli.

A Játékban a Pulzus Alkalmazás hivatalos verzióján keresztül a fent felsorolt feltételeknek eleget tevők vehetnek részt.

A Szervezőnek jogában áll bármikor megvizsgálni, hogy az egyes Résztvevők teljesítik-e a Játék megadott feltételeit, valamint a Szervező egyéb, és a Résztvevők által elfogadott dokumentumaiban meghatározott feltételeket és a feltételek nem teljesítése esetén jogosult – előzetes tájékoztatás nélkül – az adott Résztvevőt kizárni a Játékból.

A Játékban a Szervezőnek és a kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói, vezető tisztségviselői, továbbá a Szervezővel és a kapcsolt vállalkozásaival megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2023.11.10. 00:01 és 2023.12.11. 23:59 között tart, az ezen időszakban a Pulzus App felhasználói a jelen Játékszabályzatnak megfelelően vesznek részt a Játékban.

 1. A Játék menete

A Szervező a 4. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja azon, az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő játékosok között, akik a Játék 2. pontban meghatározott időtartamában teljesítik a Játék feltételeit.

A Játékban való részvételhez résztvevőnek a játék időtartama alatt legalább 70 Pulzus Pontot kell gyűjtenie oly módon, hogy válaszol a Pulzus Applikációban megjelenő kérdésekre.

A Játékban csak a játék időtartama alatt megszerzett Pulzus Pontok válthatóak.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás törlésével a Pontokhoz való hozzáférése, illetve azok beváltásának lehetősége megszűnik. Az Alkalmazás törlésével, a törlés időpontjában a Résztvevőhöz rendelt összes be nem váltott Pont véglegesen elvész, függetlenül attól, hogyan és mikor szerezte azokat.

A Szervező saját döntése, hogy az adott kérdéshez hány Pontot rendel. Emellett a Szervező fenntartja a jogot, hogy egyes aktivitások ösztönzésére több Pontot adjon.

A Szervező a nyeremények sorsolásakor nem veszi figyelembe a Pulzus Applikáció letöltésének időpontját.

A Szervező a kérdőívre adott válaszokat anonimizálja, azokat statisztikai célokra használja fel.

A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket.

A Szervező a hibás vagy érvénytelen regisztrációkért (pl. érvénytelen e-mail cím megadása) valamint a játékos érdekkörében felmerülő egyéb hibákért (pl. a távközlési rendszer hibáiért) felelősségét kizárja.

 1. A nyeremények

A Játék időtartama alatt a Szervező 10 db, egyenként 5.000 forint (ötezer forint) értékű Alza utalványt sorsol ki a játékosok között. A vásárlási utalványok az utalványon meghatározott időpontig használhatóak fel.

A nyeremény sem készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre, értékkel bíró dologra nem váltható át és át sem ruházható más személyre. A vásárlási utalványokból készpénz nem adható vissza. A vásárlási utalványok készpénzre nem válthatók, hamisításuk, sokszorosításuk szigorúan tilos. Az elveszett vagy bármely okból megsemmisült vásárlási utalványok pótlása, cseréje nem lehetséges. A nem eredeti, megsérült vagy megrongálódott vásárlási utalvány beváltását a beváltást végző Alza visszautasíthatja.

 1. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása

A Szervező a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A Szervező kizárólag a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő résztvevők között sorsolja a nyereményeket.

A nyeremények sorsolására a Szervező székhelyén, 2023. december 13-án 10:00-kor kerül sor.

A Szervező a sorsolás alkalmával a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő résztvevők között 10 nyertest sorsol. Minden nyertes mellett 1-1 pótnyertes is kiválasztásra kerül (összesen 10 pótnyertes). A sorsolásnál jelen van a 3 tagú sorsolási bizottság, a sorsolásról, valamint annak eredményéről jegyzőkönyv készül.

A Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást követő 5 napon belül.

A nyerteseknek 5 munkanapon belül szükséges válasz e-mailben megerősíteniük a nyeremény elfogadását, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatok megküldésével. Ha az előzőek szerinti együttműködési kötelezettségét a nyertes határidőn belül nem teljesíti, a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyereményeket a Szervező elektronikus úton juttatja el a nyerteseknek a regisztráció során megadott e-mail címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való adategyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés tényét a nyertes e-mailes úton jelezheti a Szervezőnek.

A Játékban történő részvételből eredő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 1. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata a pulzus.eu oldalon jelennek meg.

A Nyereményként a Nyertesnek átadott utalvánnyal a Szervezőtől eltérő harmadik személyek által nyújtott termékek, szolgáltatások érhetőek el. A kuponok beváltásával foglalkozó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői vagy szolgáltatói által kínált termékek átvételéhez vagy szolgáltatások igénybevételéhez előírhatnak saját feltételeket.

A Pontok Nyereményre történő beváltásához személyes adatok összegyűjtésére, feldolgozására, és/vagy átadására, illetve további személyes adatok megadására lehet szükség. A jelen Szabályzat elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi a személyes adatainak ilyen célból történő gyűjtését, feldolgozását és/vagy átadását. Az ilyen személyes adatokra az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott feltételek irányadók.

 1. Adók, járulékok, illetékek, egyéb díjak

A nyereményeket SZJA és egyéb adó vagy járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban bármilyen adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség felmerül, úgy a Szervező a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egyéb járulékokat, szociális hozzájárulási adót megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban azt szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményeket a feltételeknek megfelelő nyerteseknek átadja. A Szervező a Játékkal kapcsolatos minden egyéb igénnyel kapcsolatban kizárja felelősségét.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a pulzus.eu honlapot és Pulzus Applikációban, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások és meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot, a Pulzus Applikációt ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azzal, hogy erről közleményt köteles megjelentetni a pulzus.eu honlapon.

A Játékra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező 2023. december 13. napját követően a Játékkal összefüggésben semmiféle panaszt, igényt, követelést nem fogad el.

 1. Adatkezelési tájékoztató

A Szervező a Játékosok által a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”).
A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.
A jelen szabályzat, mint adatvédelmi tájékoztató, irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.
A Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója

(weboldal link: https://www.pulzus.eu/pulzus-kutato-adatkezelesi-tajekoztato/#adatkezeles ) és a jelen szabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak.

Adatkezelő:

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., cégjegyzékszám:01-09-669916, adószám: 12358764-2-43), mint szervező.

Az adatkezelés célja:
A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a nyeremény könyvelése.
A Szervező a kérdésekre adott válaszokat statisztikai célokra, anonimizált formában használja fel.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):
A játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:
–    a játékosok vezetékneve és keresztneve,
–    kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám),
–    telefonszám (kapcsolattartás céljából),
–    játékos e-mail címe,
–    a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei és a játékos által megadott válaszok, beleértve a játékosok részéről esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb adat.

Az adatkezelés jogalapja:
A Játékban való részvétellel, a Nyeremények átadásával és a nyilvánosság erről való tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél.

A nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

Az adatkezelés időtartama:
– A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
– A kérdőívre adott válaszokat a Szervező az adott hónap végén, a hónap lezártát követően haladéktalanul anonimizálja.
– A nyeremények átadásának határidejét követően a Szervező valamennyi nem nyertes játékos Játékkal kapcsolatban kezelt további, esetlegesen tudomására jutott személyes adatát törli.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
– A játékosok és nyertesek által megadott adatokat tartalmazó adminisztrációs felülethez a Szervezőnek a játék szervezésével kapcsolatos feladataikat ellátó munkavállalói férnek hozzá egyedi jogosultság alapján.
– A kérdőívre adott válaszok anonimizálását a Szervező által kijelölt marketing munkatárs látja el.
– A Szervező, mint adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett és eljárási szabályokat alakított ki. Ennek keretein belül a weboldalhoz, a Pulzus Applikációban és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Ennek során a tevékenységek logolásra kerülnek. A kérdőívre adott válaszokat csak az, erre kijelölt személy ismerheti meg, akinek feladata azok anonimizálása. A kérdőív kérdések kitöltése előfeltétele a nyereményjátékon való részvételnek, azonban az adott válaszok ismerete nem szükséges ehhez, ezért a sorsoláson résztvevők esetében csak az a tény kerül rögzítésre, hogy a kérdőívet kitöltötték és valamennyi személyes adatuk – a nyertes kivételével – törlésre kerül a nyertesek kisorsolását követően.

 1. Egyéb rendelkezések, tudnivalók

A Szervező kijelenti, illetve a Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatállományba való felvételből (és ezáltal a Játékból) azokat a személyeket kizárja, illetve a Játékban történő részvételt nem biztosítja, akik nem fogadják el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Szervező – indokolás nélkül – visszavonhatja, felfüggesztheti, módosítja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag, amellyel összefüggésben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. Abban az esetben, ha a Játék visszavonásra, felfüggesztésre, módosításra vagy megszüntetésre kerül a Szervező által, Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés, módosítás vagy megszűntetés okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.

A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára szándékosan okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, valamint műszaki problémákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat azzal, hogy a Szabályzat elfogadását a résztvevők a regisztráció során külön nyilatkozattal erősíti meg. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzat feltételeit vagy a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa, akár előzetes értesítés nélkül.


Adatkezelő/Adatfeldolgozó

Cégnév: Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-669916
Adószám: 12358764-2-43
Telefonszám: 36-1-393-5100
E-mail cím: info@mtm.callcenter.hu
adatvédelmi tisztviselő: dr. Simó Veronika

Az adatkezelés címzettjei
Az adatfeldolgozó, valamint a nyertesek esetében az adójogi elszámolás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Játékban résztvevő érintettek a Szervező alábbi elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:
a)    az adatkezelés célja,
b)    az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
c)    azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
d)    a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
e)    a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
f)    panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
g)    az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékban résztvevő érintettektől vették fel,
h)    automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.
A Játékban résztvevő érintettek jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt a Szervező felvette, a Játékban résztvevő érintett kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékban résztvevő érintett vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság
Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése a Játékban részt vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy a Játékban részt vevő érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A Játékban résztvevő érintett ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.
Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe.
Ha a Játékban résztvevő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő érintett másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

A Játékban résztvevő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban meghatározott feltételekkel:
•    az illetékes adatvédelmi hatósághoz (listájuk: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080., Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400) fordulhat, valamint
•    bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Szervező, mint adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – a Játékban résztvevő érintett választása szerint – a Játékban résztvevő érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróságok listáját lásd: birosag.hu/torvenyszekek).
A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei).

Budapest, 2023.11.08.