PULZUS APP AUGUSZTUSI NYEREMÉNYJÁTÉK –
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., cégjegyzékszám:01-09-669916, adószám: 12358764-2-43, a továbbiakban  “Szervező”) „AUGUSZTUSI NYEREMÉNYJÁTÉK” néven  nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) hirdet. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen játék alábbi részvételi feltételeit. A Játékban  való részvétel a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban:  „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti azzal, hogy a Szabályzat  elfogadását a résztvevők a regisztráció során külön nyilatkozattal erősítik  meg. 

 

 1. A Játékban való részvétel feltételei 

A Játékban résztvevő személyek, a továbbiakban: a „Résztvevő”. A  Játékban csak Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező,  természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket. 

A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Résztvevő a Pulzus  App alkalmazást telepítse, a regisztrációs folyamatot befejezze, illetve a  szükséges adatokat megadja. 

Az alkalmazás telepítésével/használatával elfogadja: 

 1. Elfogadja jelen játékszabályzatot. 
 2. Elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).
 3. Elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót. 
 4. A Pulzus Applikáció regisztrációs folyamata során a valóságnak  megfelelően megadja a következő adatait: születési éve, neme,  legmagasabb iskolai végzettsége, állandó lakhelyének településtípusa.
 5. A Résztvevő az Alkalmazás használata során, így például –  jellemzően, de nem kizárólag – a kérdésekre adott válaszaival 70  Pulzus pontot (továbbiakban: Pont vagy Pontok) szerez. A  Pontokat az Alkalmazás automatikusan a Résztvevőhöz rendeli.

A Játékban a Pulzus Alkalmazás hivatalos verzióján keresztül a fent  felsorolt feltételeknek eleget tevők vehetnek részt. 

A Szervezőnek jogában áll bármikor megvizsgálni, hogy az egyes  Résztvevők teljesítik-e a Játék megadott feltételeit, valamint a Szervező egyéb, és a Résztvevők által elfogadott dokumentumaiban meghatározott  feltételeket és a feltételek nem teljesítése esetén jogosult – előzetes  tájékoztatás nélkül – az adott Résztvevőt kizárni a Játékból. 

A Játékban a Szervezőnek és a kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói,  vezető tisztségviselői, továbbá a Szervezővel és a kapcsolt vállalkozásaival  megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb  jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen személyeknek a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában  meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 1. A Játék időtartama 

A Játék 2022.08.01. 00:01 és 2022.08.31. 23:59 között tart, az ezen  időszakban a Pulzus App felhasználói a jelen Játékszabályzatnak  megfelelően vesznek részt a Játékban. 

 1. A Játék menete 

A Szervező a 4. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja azon, az  1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő játékosok között, akik a Játék 2.  pontban meghatározott időtartamában teljesítik a Játék feltételeit. 

A Játékban való részvételhez résztvevőnek a játék időtartama alatt  legalább 70 Pulzus Pontot kell gyűjtenie oly módon, hogy válaszol a Pulzus  Applikációban megjelenő kérdésekre. 

A Játékban csak a játék időtartama alatt megszerzett Pulzus Pontok  válthatóak. 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás törlésével a Pontokhoz  való hozzáférése, illetve azok beváltásának lehetősége megszűnik. Az  Alkalmazás törlésével, a törlés időpontjában a Résztvevőhöz rendelt  összes be nem váltott Pont véglegesen elvész, függetlenül attól, hogyan és  mikor szerezte azokat. 

A Szervező saját döntése, hogy az adott kérdéshez hány Pontot rendel.  Emellett a Szervező fenntartja a jogot, hogy egyes aktivitások  ösztönzésére több Pontot adjon.

A Szervező a nyeremények sorsolásakor nem veszi figyelembe a Pulzus  Applikáció letöltésének időpontját. 

A Szervező a kérdőívre adott válaszokat anonimizálja, azokat statisztikai  célokra használja fel. 

A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban  foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a  nyereményeket. 

A Szervező a hibás vagy érvénytelen regisztrációkért (pl. érvénytelen e mail cím megadása) valamint a játékos érdekkörében felmerülő egyéb  hibákért (pl. a távközlési rendszer hibáiért) felelősségét kizárja. 

 1. A nyeremények 

A Játék időtartama alatt a Szervező 5 db, egyenként 5.000 forint (Ötezer  forint) értékű Alza vásárlási utalványt sorsol ki a játékosok között. A  vásárlási utalványok az utalványon meghatározott időpontig használhatóak  fel. 

A nyeremény sem készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre, értékkel  bíró dologra nem váltható át és át sem ruházható más személyre. A  vásárlási utalványokból készpénz nem adható vissza. A vásárlási  utalványok készpénzre nem válthatók, hamisításuk, sokszorosításuk  szigorúan tilos. Az elveszett vagy bármely okból megsemmisült vásárlási  utalványok pótlása, cseréje nem lehetséges. A nem eredeti, megsérült  vagy megrongálódott vásárlási utalvány beváltását a beváltást végző Alza  webáruház alkalmazottja visszautasíthatja. 

 1. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása 

A Szervező a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A  Szervező kizárólag a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek  megfelelő résztvevők között sorsolja a nyereményeket. 

A nyeremények sorsolására a Szervező székhelyén, 2022. szeptember 14. 10:00-kor kerül sor. 

A Szervező a sorsolás alkalmával a Játékszabályzatban foglalt  feltételeknek megfelelő résztvevők között 5 nyertest sorsol. Minden nyertes  mellett 1-1 pótnyertes is kiválasztásra kerül (összesen 5 pótnyertes). A  sorsolásnál jelen van a 3 tagú sorsolási bizottság, a sorsolásról, valamint  annak eredményéről jegyzőkönyv készül.

A Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti,  a sorsolást követő 5 napon belül. 

A nyerteseknek 5 munkanapon belül szükséges válasz e-mailben  megerősíteniük a nyeremény elfogadását, az Adatkezelési tájékoztatóban  foglalt adatok megküldésével. Ha az előzőek szerinti együttműködési  kötelezettségét a nyertes határidőn belül nem teljesíti, a nyereményre való  jogosultságát elveszti. 

A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó  szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes  kiválasztására nem kerül sor. 

A nyereményeket a Szervező elektronikus úton juttatja el a nyerteseknek a  regisztráció során megadott e-mail címre, egyszeri alkalommal, a Játék  lezárását és a nyertessel való adategyeztetést követő 30 napon belül. A  sikertelen értesítés, kézbesítés tényét a nyertes e-mailes úton jelezheti a  Szervezőnek. 

A Játékban történő részvételből eredő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét  kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy  hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

 1. Információ a Játékról 

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata a  pulzus.eu oldalon jelennek meg. 

A Nyereményként a Nyertesnek átadott utalvánnyal a Szervezőtől eltérő harmadik személyek által nyújtott termékek, szolgáltatások érhetőek el. A  kuponok beváltásával foglalkozó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői vagy  szolgáltatói által kínált termékek átvételéhez vagy szolgáltatások  igénybevételéhez előírhatnak saját feltételeket. 

A Pontok Nyereményre történő beváltásához személyes adatok  összegyűjtésére, feldolgozására, és / vagy átadására, illetve további  személyes adatok megadására lehet szükség. A jelen Szabályzat  elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi a személyes adatainak ilyen  célból történő gyűjtését, feldolgozását és / vagy átadását. Az ilyen  személyes adatokra az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott  feltételek irányadók. 

 1. Adók, járulékok, illetékek, egyéb díjak

A nyereményeket SZJA és egyéb adó vagy járulék nem terheli.  Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben a nyereményekkel  kapcsolatban bármilyen adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség  felmerül, úgy a Szervező a nyereményre esetlegesen közvetlenül  alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel  kapcsolatban felmerülő egyéb járulékokat, szociális hozzájárulási adót  megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték,  illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

 1. Vegyes rendelkezések 

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban azt szavatolja, hogy a jelen  Játékszabályzat szerinti nyereményeket a feltételeknek megfelelő nyerteseknek átadja. A Szervező a Játékkal kapcsolatos minden egyéb  igénnyel kapcsolatban kizárja felelősségét. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a pulzus.eu honlapot és Pulzus  Applikációban, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások és  meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy  a kiszolgáló hálózatot, a Pulzus Applikációt ért támadás folytán a játékosok  téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes  státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező felelősséget nem  vállal. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt  feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is –  egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azzal, hogy  erről közleményt köteles megjelentetni a pulzus.eu honlapon. 

A Játékra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó  rendelkezései irányadók. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő esetleges  jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A  Szervező 2022. augusztus 31. napját követően a Játékkal összefüggésben  semmiféle panaszt, igényt, követelést nem fogad el. 

 1. Adatkezelési tájékoztató 

A Szervező a Játékosok által a Játék céljaira megadott személyes adatok  tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint:  „Adatkezelő”).
A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei. A jelen szabályzat, mint adatvédelmi tájékoztató, irányadó a Játék  keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.
A Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója
(weboldal link: https://www.pulzus.eu/pulzus-kutato-adatkezelesi tajekoztato/#adatkezeles ) és a jelen szabályzat közötti bármilyen  esetleges eltérés esetén a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak. 

Adatkezelő: 

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., cégjegyzékszám:01-09-669916, adószám: 12358764-2-43), mint szervező

Az adatkezelés célja: 

A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének  dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a  nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a nyeremény könyvelése.
A Szervező a kérdésekre adott válaszokat statisztikai célokra, anonimizált  formában használja fel.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az  adatkezelés kiterjed):
A játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat  kezeli: 

–   a játékosok vezetékneve és keresztneve,
–   kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám), – telefonszám (kapcsolattartás céljából),
–   játékos e-mail címe,
–   a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei és a játékos által  megadott válaszok, beleértve a játékosok részéről esetlegesen  rendelkezésre bocsátott egyéb adat. 

Az adatkezelés jogalapja:
A Játékban való részvétellel, a Nyeremények átadásával és a nyilvánosság  erről való tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679.  számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés  b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés  megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél. 

A nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok  kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az az  adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek  teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 169. § szakasza alapján  köteles megőrizni. 

Az adatkezelés időtartama: 

– A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza  alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően  8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos  könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
– A kérdőívre adott válaszokat a Szervező az adott hónap végén, a hónap  lezártát követően haladéktalanul anonimizálja.
– A nyeremények átadásának határidejét követően a Szervező valamennyi  nem nyertes játékos Játékkal kapcsolatban kezelt további, esetlegesen  tudomására jutott személyes adatát törli. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
– A játékosok és nyertesek által megadott adatokat tartalmazó  adminisztrációs felülethez a Szervezőnek a játék szervezésével  kapcsolatos feladataikat ellátó munkavállalói férnek hozzá egyedi  jogosultság alapján.
– A kérdőívre adott válaszok anonimizálását a Szervező által kijelölt  marketing munkatárs látja el.
– A Szervező, mint adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett és eljárási szabályokat alakított  ki. Ennek keretein belül a weboldalhoz, a Pulzus Applikációban és az azon  keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Ennek során a tevékenységek logolásra  kerülnek. A kérdőívre adott válaszokat csak az, erre kijelölt személy  ismerheti meg, akinek feladata azok anonimizálása. A kérdőív kérdések  kitöltése előfeltétele a nyereményjátékon való részvételnek, azonban az  adott válaszok ismerete nem szükséges ehhez, ezért a sorsoláson  résztvevők esetében csak az a tény kerül rögzítésre, hogy a kérdőívet  kitöltötték és valamennyi személyes adatuk – a nyertes kivételével –  törlésre kerül a nyertesek kisorsolását követően. 

 1. Egyéb rendelkezések, tudnivalók 

A Szervező kijelenti, illetve a Résztvevők tudomásul veszik, hogy az  adatállományba való felvételből (és ezáltal a Játékból) azokat a  személyeket kizárja, illetve a Játékban történő részvételt nem biztosítja,  akik nem fogadják el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Szervező – indokolás nélkül – visszavonhatja, felfüggesztheti, módosítja  vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen  technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag, amellyel  összefüggésben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi  utat. Abban az esetben, ha a Játék visszavonásra, felfüggesztésre,  módosításra vagy megszüntetésre kerül a Szervező által, Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza.  Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés, módosítás vagy megszűntetés  okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. 

A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék során a Szabályzatban foglaltak  bárminemű megszegésével a Szervező számára szándékosan okozott  kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. 

Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt  vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért,  hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett  késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,  veszteségekért. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, valamint  műszaki problémákért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja  az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat azzal, hogy a  Szabályzat elfogadását a résztvevők a regisztráció során külön  nyilatkozattal erősíti meg. A Szervező fenntartja magának a jogot arra,  hogy a jelen Szabályzat feltételeit vagy a Játékot kiegészítse, vagy  módosítsa, akár előzetes értesítés nélkül. 

Adatkezelő/Adatfeldolgozó
Cégnév: Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-669916
Adószám: 12358764-2-43
Telefonszám: 36-1-467-5517
E-mail cím: info@mtm.callcenter.hu
adatvédelmi tisztviselő: dr. Simó Veronika 

Az adatkezelés címzettjei
Az adatfeldolgozó, valamint a nyertesek esetében az adójogi elszámolás  esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatokhoz való hozzáférés 

A Játékban résztvevő érintettek a Szervező alábbi elérhetőségein bármikor  tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik  kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak  az alábbiakról: 

a)   az adatkezelés célja,
b)   az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
c)   azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy  közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
d)   a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában  az időtartam meghatározásának szempontjai,
e)   a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének  korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni  tiltakozás joga,
f)   panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz, g)   az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékban résztvevő érintettektől vették fel,
h)   automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került. A Játékban résztvevő érintettek jogosultak a Szervező által kezelt  személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait  hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az  adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A  tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a  személyazonosság igazolása. 

Adathelyesbítés 

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett úgy véli, hogy az általunk kezelt  személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a  személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve  azokat kiegészítjük. 

Törlés 

A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például, ha a személyes  adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt a Szervező felvette, a Játékban résztvevő érintett kérheti a személyes adatok  indokolatlan késedelem nélkül való törlését. 

Az adatkezelés korlátozása 

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékban résztvevő érintett  vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az  adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, a Szervező által  kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki  az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez  esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékban résztvevő érintett  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos  közérdekből kezelhetőek. 

Adathordozhatóság 

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése  a Játékban részt vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött  szerződés teljesítése érdekében történik, úgy a Játékban részt vevő érintett  jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel  olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra  kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére,  amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak. 

Tiltakozás 

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a Játékban résztvevő érintett  jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon  személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való  kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a  továbbiakban nem kezeli. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

A Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan,  kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira  jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben  korlátozza, vagy a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásától függően  lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A Játékban  résztvevő érintett ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben  kifogást nyújtson be. 

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések 

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett a fenti igények tárgyában  kéréssel fordul hozzánk, úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül  megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény  kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett  intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt  teljesíthető.
Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a  határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két  hónapot vehet igénybe.
Ha a Játékban résztvevő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a  Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve,  amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő érintett másképpen  rendelkezett. 

Jogorvoslati jog 

A Játékban résztvevő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban  meghatározott feltételekkel: 

 • az illetékes adatvédelmi hatósághoz (listájuk: https://ec.europa.eu/ newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080., Magyarországon:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email  cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400)  fordulhat, valamint 
 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Szervező, mint  adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – a Játékban  résztvevő érintett választása szerint – a Játékban résztvevő érintett  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. A bíróságok listáját lásd: birosag.hu/torvenyszekek). A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati  lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit  és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a  GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei). 

Budapest, 2022.07.28.