A Pulzus Facebook oldalán 2021. október 08. meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozó játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató.

I. Nyereményjáték-szabályzat

A Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti a Facebook közösségi oldalon ( Pulzus Kutato; a továbbiakban: „Facebook”) a Pulzus Kutató hivatalos Facebook oldalát, amely a https://www.facebook.com/PulzusKutato cím alatt található (a továbbiakban: „Facebook Oldal”).

Jelen szabályzat célja, hogy a Pulzus Kuató a 2021. október 8-án meghirdetésre kerülő nyereményjátékok (a továbbiakban:  „Játék”) szabályait rendezze.

Ahol a jelen szabályzat eltérően nem rendelkezik, ott az ebben foglaltakat a Facebook Oldalon  szervezett Játékok tekintetében irányadónak kell tekinteni.

A jelen szabályzatot minden esetben kiegészítik az egyes Játékok meghirdetésekor a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft által a Pulzus Kutató Facebook Oldalon közzétett információk – ezek a jelen szabályzattal együttesen alkotják a vonatkozó Játék nyereményjáték-szabályzatát. A meghirdetéskor közzétett információk, illetve a jelen szabályzat esetleges eltérése esetén a Játékok meghirdetésekor közzétett információk az irányadók.

Az egyes Játékok résztvevői (a továbbiakban: „Játékosok” vagy „Játékos”) a jelen szabályzat előírásain túl kötelesek betartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit (https://hu-hu.facebook.com/legal/terms)

A Játékok – a Facebook használatán túl – nem állnak kapcsolatban a Facebookkal, ezeket a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

1. A szervező és a lebonyolító

Szervező:  Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. (a továbbiakban:„Szervező”)
székhelye:                 1096 Budapest, Thaly K. u. 39.
cégjegyzékszáma:     01-09-669916

Lebonyolító: Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. továbbiakban:„Lebonyolító”)
székhelye:                 1096 Budapest, Thaly K. u. 39.
cégjegyzékszáma:     01-09-669916

A Játékokkal kapcsolatban a Szervező végzi a Játékosok személyes adatainak rögzítését és rendszerezését, a Lebonyolító pedig a nyertesek sorsolását és kiértesítését, az adatok egyeztetését, valamint a nyeremények kézbesítését.

2. A Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszoljon.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Facebook Oldalon is, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a Játékban nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. név- vagy lakcímelírás, adatok megváltozása, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező Facebook üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), valamint a Facebook Ireland Limited-et (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmenti minden, a Játékokkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja, így egyebek mellett úgy is nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel feltételeinek megfelel.

3. A Játék menete

3.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékosok a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszolhatnak.

A Játék időtartamát (azaz kezdetét és végét) a Szervező minden Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben év-hónap-nap bontásban megjelöli.

Amennyiben a Játékos valamelyik bejegyzéshez hozzászól (kommentel) és/vagy képet tölt fel, hozzájárulását adja a hozzászólás és/vagy kép nyilvánosságra hozatalához, továbbá, hogy a Facebook profiljában használt neve és profilképe megjelenjen, továbbá ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Szervező jogosult megismerni.

A Szervezőnek joga van a Facebook Oldalt moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve nemi aktusra utaló fényképeket is, továbbá bármilyen, a Szervező vagy Lebonyolító jó hírnevét sértő tartalmat azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más, a közízlést sértő vagy egyébként általában elfogadhatatlan, illetve jogsértő közléseket tartalmazó kommenteket, bejegyzéseket és fotókat azonnal törölni az oldalról.

4. A nyeremények

A nyeremények

5 db Pulzus ajándékcsomag 1 csomag értéke 4 000 Ft (négyezer Forint) termék/szolgáltatás

Csomag tartalma:
1 db kulacs
1 db vászontáska
1 db strandlabda

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

A nyeremények listáját a Szervező a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben teszi közé.

5. Nyertesek kiválasztása vagy sorsolása, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

5.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A helyesen válaszoló kommentelők közül a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú Játékos kerül kiválasztásra, véletlenszerű sorsolással.

A sorsolásra a Játék lezárását követő 7 munkanapon belül kerül sor, és a Szervező ugyanezen határidőn belül hozza nyilvánosságra a nyertesek – Facebook profiljukban használt – nevét a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzés alatti komment szekcióban a nyertesek megemlítésével (betagelésével).

A Szervező fenti hozzászólásának közzétételét követően Facebook (Messenger) üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, akik ezen üzenetre haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek válaszolni, és válasz üzenetben elküldeni a Szervezőnek a teljes nevüket, ha az eltér a Facebook profilban megadott nevüktől, valamint postázási címüket a nyeremények átadásának lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyereményeket futárszolgálat igénybevételével juttatja el a Lebonyolító a nyertesekhez az általuk megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való adategyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

II. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező a Játékosok által a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”).

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.

A jelen szabályzat, mint adatvédelmi tájékoztató, irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.

A Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója

( weboldal link: https://www.pulzus.eu/pulzus-kutato-adatkezelesi-tajekoztato/#adatkezeles ) és a jelen szabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak.

A Facebook adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/about/privacy/
itt érhető el.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozók elérhetőségei

Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó adatai

Adatkezelő:
Cégnév: Magyar Target-Pulzus Média Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-669916
Adószám: 12358764-2-43
Telefonszám: 36-1-467-5517
E-mail cím: info@mtm.callcenter.hu
adatvédelmi tisztviselő: dr Simó Veronika

Adatfeldolgozó:
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Postai cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Ellátott feladat: A futárcég mint adatfeldolgozó, által igénybe vett al-adatfeldolgozó, akinek feladata a nyeremények kézbesítése a nyertes Játékosoknak

(a továbbiakban együttesen: „Adatfeldolgozók”)

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba történő jelentkezés nyilvános felületen zajlik. A Játékosok által nyilvánosságra hozott adatok közül (Facebook profilban használt vezeték- és utónév; Facebook profilkép; Facebook ID, a Játékos által a kommentjében esetlegesen – az Adatkezelő ilyen felhívása nélkül – rendelkezésre bocsátott személyes adat) az Adatkezelő a Játékkal kapcsolatos adminisztráció és a sorsolás lebonyolítása érdekében kizárólag az alábbi személyes adatokat kezeli:

• Játékosok – Facebook profilban megadott – neve;
• Facebook ID.

A nyerteseknek az alábbi személyes adatokat kell megadnia a Szervezővel történő adategyeztetés során:

• teljes név (vezeték- és utónév);
• kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám).

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (adategyeztetés), adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül (i) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartalék nyertesnek, valamint (ii) a Játék tartalék nyertesei (iii) és nyertesei esetében.

(i) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartalék nyertesnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereménnyel kapcsolatos eredményhirdetés közzétételéig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetében a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

(ii) Azon Játékosok esetében, akik tartalék nyertesnek minősülnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

(iii) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

A nyertesek esetében az adatkezelés főszabály szerint az Adatkezelőnek a nyeremények nyertesek részére történő sikeres kézbesítéséről való tudomásszerzéséig tart. Bármely okból való sikertelen kézbesítés esetén a nyertesek adatainak kezelése Adatkezelőnek a nyeremény Lebonyolítóhoz történő vissza érkezéséről való tudomásszerzéséig tart.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név és postai cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–aalapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

4. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait az adatkezelés időtartama alatt elektronikus úton, az info@mtm.callcenter.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

A Játékos kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
arról, hogy milyen adatokat kezel a Játékosról;

  • az adatkezelés céljairól;
  • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
  • az adatkezelés időtartamáról;
  • a Játékos jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A Játékos kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy a Játékos által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolat kiadás iránti jog]

Az Adatkezelő a Játékos kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) a Játékos általa kezelt személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. A személyes adat megváltozása esetén az adatváltozás Adatkezelőnek történő bejelentése a Játékos felelőssége.

A Játékos adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

A Játékos kérelmére Adatkezelő törli a Játékos személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

A Játékos a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

  • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
  • ha az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Játékos kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja a Játékos adatait a Játékos által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő a Játékos kérelmének beérkezését követő legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben a Játék megfelelő lebonyolítása azt megkívánja, az Adatkezelő igyekszik késedelem nélkül intézkedni a Játékos kérelmével kapcsolatban, ideértve például a nyertes kézbesítési címének megváltozásának esetét.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha a Játékos az adatairól másolatot kér, vagy ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha a Játékos a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt a Játékosnak lehetősége van – elektronikus úton, az info@mtm.callcenter.hu e-mail címre benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Játékost írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a Játékos panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő a Játékos adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal a Játékosadatait továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás a Játékossal történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Hatóság elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben a Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével a Játékosnak okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén a Játékos a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2021. október 08.